Dokumentacija, ki jo potrebujete za izgradnjo hiše 1. FAZA

Kakšno hišo si želimo? Kakšno zemljišče imamo oz. ga hočemo? Koliko prostora imamo na voljo?

Vsa ta vprašanja sodijo v prvo fazo, še preden se lotimo gradnje hiše. Najbolje je, da izberemo projektanta/arhitekta , kateri nam na podlagi naših želja pripravi idejno zasnovo hiše.

Prva faza oz. odločitev o gradnji hiše. V tej fazi je potrebno:

 1. Nakup/pridobitev zazidljivega zemljišča
 2. Pridobitev lokacijske informacije
 3. Pridobitev geodetskega načrta
 4. Izbira načrta za hišo

Nakup/pridobitev zazidljivega zemljišča

Je najpomembnejša odločitev pri gradnji o kateri je potrebno dobro premisliti. Pomembno je, da je zemljišče, na katerem bomo gradili, zazidljivo in vpisano v zemljiško knjigo. Zazidljivost zemljišča lahko preverimo v Prostorsko informacijskem sistemu. V kolikor je zemljišče nezazidljivo, lahko to v določenih izjemah spremenimo, vendar potrebujemo urbanista, ki pripravi prostorski načrt.

Pridobitev lokacijske informacije

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Pridobitev lokacijske informacije ni obvezna, predstavlja pa pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oz. za investitorje o:

 • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele,
 • namenski rabi prostora,
 • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen,
 • območjih varovanj in omejitev po področnih predpisih (npr. varstvo narave, kulturne dediščine),
 • omejitvah in pogojih iz naslova ukrepov zemljiške politike (obveznost pridobitve soglasja za spremembo meje parcele, območje predkupne pravice občine)
 • omejitvah iz naslova zavarovanja prostorskega načrtovanja (prepoved gradenj, parcelacij, pravnega prometa itd).
 • spremembah in dopolnitvah oziroma priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

Vlogo za izdajo lokacijske informacije vloži na občini, na območju katere se zemljišče nahaja, in sicer osebno ali po pošti.

Pridobitev geodetskega načrta

Investitor mora na svoje zemljišče pozvati tudi geodeta, ki izdela geodetski načrt (posnetek) terena.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.

Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazane fizične strukture (naravni in grajeni objekti) in pojavi na zemeljskem površju, nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena (v danem trenutku terenske izmere), na katerem so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz uradnih evidenc ter drugih virov usklajeni.

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje. Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu.

Izbira načrta za hišo

Danes lahko na spletu najdemo številne ideje za svoj novi dom. Izbiramo lahko med tipskimi načrti in projektih po naročilu.

Projekti po naročilu so načrtovani v skladu z željami posameznika.

Pri tipskih načrtih je potrebno upoštevati določila prostorskega akta, dostop do zemljišča, konfiguracijo terena. Tipske načrte vam prilagodijo v smislu izbire barv, materialov in manjših sprememba notranjih nenosilnih predelnih sten. Tipski načrt je cenejša in hitrejša pot do začetka gradnje.

Arhitekturni načrt je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Urejanje dokumentacije in postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja Vam bomo predstavili v naslednjem članku.

Vir: https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/parcele/lokacijska-informacija-za-namen-gradnje-ali-izvajanja-del.html